سازمان

کمیته داوران
New Page 1

ردیف

داور

1

دکتر پروین احمدی

2

 دکتر فرشته افکاری

3

دکتر احسان اکرادی

4

دکتر مرتضی بازدار قمچی قیه

5

دکتر مریم بنی عامریان

6

دکتر محمد جوادی پور

7

دکتر حسین چهارباشلو

8

دکتر پوران خروشی

9

دکتر رحمت اله خسروی

10

دکتر مرضیه دهقانی

11

دکتر محمدتقی رودی

12

دکتر مرتضی شاه مرادی

13

دکتر سعید صفائی موحد

14

دکتر عباس قلتاش

15

دکتر نرگس کشتی آرای

16

 دکتر حسنعلی گرمابی

17

دکتر فریبرز محمدی فارسانی

18

دکتر حسین مومنی مهمویی

19

دکتر داود میرزایی

20

دکتر سولماز نورآبادی

 

کمیته علمی همایش
New Page 1

دبیر علمی همایش

  • دکتر مرضیه دهقانی

اعضا کمیته علمی همایش

ردیف

کمیته  علمی همایش

1

دکتر مرضیه دهقانی

2

دکتر رضوان حکیم زاده

3

دکتر محمد جوادی پور

4

دکتر محمود مهرمحمدی

5

دکتر کوروش فتحی واجارگاه

6

دکتر مجید علی عسگری

7

دکتر محمد حسنی

8

دکتر رحمت اله مرزوقی

9

دکتر نرگس کشتی آرای

10

دکتر ابراهیم طلایی

11

دکتر علیرضا صادقی

12

دکتر زهرا نیکنام

13

دکتر مصطفی قادری

14

دکتر پروین صمدی

15

دکتر محمود امانی طهرانی

16

دکتر صمد ایزدی

17

دکتر رحمت اله خسروی

18

دکتر حسین جعفری ثانی

19

دکتر مقصود امین خندقی

20

دکتر محسن آیتی

21

دکتر فرشته افکاری

22

دکتر علیرضا عراقیه

23

دکتر محمد آرمند

24

دکتر عباس قلتاش

25

دکتر فیروز محمودی

26

دکتر اسدالله مرادی

27

دکتر علی نوری

28

دکتر سیمین بازرگان

29

دکتر ابوالفضل بختیاری

30

دکتر حسین خنیفر

31

دکتر مریم بنی عامریان

32

دکتر الهه حجازی موغاری

33

دکتر بتول سبزه

34

دکتر فرخنده مفیدی