محورها

New Page 1

محورهای همایش

-          سیاست گذاری

-          محتوای حوزه های یادگیری و انطباق آن با مراحل رشد

-          موضوعات خاص و حوزه های مغفول

-          تکالیف یادگیری خارج از مدرسه دانش آموزان

-          عدالت آموزشی و فرصت های یادگیری

-          محیط ها، منابع و مواد یادگیری

-          سنجش و ارزشیابی

-          آموزش و بهسازی معلم

-          شرکای برنامه درسی