اهداف

New Page 1

اهداف همایش برنامه درسی دوره ابتدایی: چالش ها و چشم اندازهای ایرانی، جهانی:
بررسی و نقد سیاست گذاری در آموزش و پرورش.
آشنایی و بررسی محتوای حوزه های یادگیری در دوره ابتدایی.
تبیین موضوع عدالت آموزشی و فرصت های یادگیری در دوره ابتدایی.
تبیین نقش معلم و آموزش و بهسازی معلمان در دوره ابتدایی.
ارتقای کیفیت آموزش  های دبستانی.