سخن دبیر

دوره ابتدایی یکی از مهم ترین مراحل تحصیلی است این دوره به علت شکل گیرى شخصیت و رشد همه جانبه دانش آموزان و تجربه اجتماعی آنان، مد نظر سیاست گذاران، مسئولین آموزشی، تربیت شناسان و پژوهشگران بوده و است. لیکن با تمام توجه ای که به این دوره می شود، کامیابی این دوره در انجام وظایف خود و رسیدن به اهداف آن رضایت بخش نیست. با عنایت به اهمیت این دوره و نیز ضرورت توجه به برنامه ریزی درسی این همایش تلاش دارد تا به بررسی چالش ها و چشم اندازهای برنامه درسی دوره ابتدایی، در جهت آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی مربوط به برنامه های درسی دوره ابتدایی پرداخته و راهکارهای عملی در زمینه ارتقای کیفیت آموزش های دبستانی، و همچنین فراهم سازی بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات مختلف و افزایش توان علمی و مهارتی معلمان،کارشناسان، والدین و دست اندرکاران این حوزه ارایه دهد. قطعا همایش نمی تواند پاسخ گوی همه موضوعات و مشکلات باشد. از این رو قصد بر آن است به بررسی و نقد سیاست گذاری ها در این حوزه پرداخته و همچنین محتوای حوزه های یادگیری در این دوره را مورد مداقه قرار داده و به خصوص انطباق آن با مراحل رشد را بررسی نماید، قطعا برنامه ریزان درسی باید به این سوال پاسخ دهند که «چه چیز باید در مدرسه آموخته شود؟ و چرا؟. از آنجاییکه یکی از ارکان مهم در دوره ابتدایی، معلم است و توسعه هیچ برنامه درسی بدون توسعه و رشد معلم امکان پذیر نیست. تبیین نقش معلم و آموزش و بهسازی معلمان در دوره ابتدایی نیز یکی از رسالت های این همایش است. به نظر می رسد برای غلبه بر مسائل و دشواری‌های ناشی از تغییرات سریع، آموزش معلمان بتواند آموزش و پرورش را درراه رسیدن به اهدافش کمک نماید. استفاده از نظرات معلمان و توجه به رویکردهای نوینی که در این حوزه در حال بروز و ظهور است و مبتنی بر فرد و نیازمندی های فردی است، می تواند در شکل آموزشی تغییراتی ایجاد نموده و در راه رسیدن به هدف فوق الذکر، مطلوب به نتیجه باشد. تبیین موضوع عدالت آموزشی و توجه به فرصت های یادگیری در دوره ابتدایی از عمده ترین چالش های پیش روی این دوره است و یکی از مؤثرترین راه‌های تحقق عدالت آموزشی تأمین فرصت‌های یکسان برای دسترسی تمام کودکان کشورمان به آموزش و پرورش در دوره ابتدایی است و همه دانش آموزان حق دارند از فرصت های یادگیری یکسان برخوردار گردند. امید است انجمن مطالعات برنامه درسی با همکاری دانشگاه تهران در فراهم سازی بستر مناسب برای برداشتن گامی هر چند کوچک در این زمینه موفق عمل کند.

دکتر مرضیه دهقانی

دکتر مرضیه دهقانی دبیر کمیته علمی همایش