جلسات کمیته علمی و اجرایی

جلسه مشترک اعضای کمیته علمی و اجرایی هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی در روز دوشنبه مورخ 11 / 9 / 1398 در محل دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران برگزار گردید. در این جلسه در خصوص فرایند داوری مقالات بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.