صدور صورت حساب و پرداخت هزینه

صدور گواهی حضور

صدور گواهی حضور : ۸۰٫۰۰۰ تومان

ارائه شفاهی مقاله

اعضای هیات علمی : ۲۵۰٫۰۰۰ تومان دانشجویان و دانش آموختگان : ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

ارائه به صورت پوستر

اعضای هیات علمی : ۱۲۰٫۰۰۰ تومان دانشجویان و دانش آموختگان عضو انجمن : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

صرفا چاپ در مجموعه مقالات همایش

صرفا چاپ مقاله در بین مقالات : ۸۰٫۰۰۰ تومان مبالغ ذکر شده برای نفر اول بوده و سایر افراد در صورت درخواست دریافت گواهینامه ارائه شفاهی و پوستر، می بایست هزینه مجزا پرداخت شود.

اعضای محترم انجمن مطالعات درسی می توانند از تخفیف سی درصدی این همایش برخوردار گردند.